Aannamebeleid

 

Aanmelden leerlingen Leonardo-onderwijs

U kunt uw kind aanmelden voor de Leonardoafdeling van De Hazesprong via het aanmeldformulier op de website van de Hazesprong.

Dit formulier stuurt of mailt u aan:

Basisschool De Hazesprong

T.a.v. coördinator Leonardo

Bisonstraat 3

6531 PT Nijmegen

leonardo@hazesprong.nl

 

Wilt u meerdere kinderen aanmelden, vult u dan dit formulier voor elk kind apart in!

Naast het aanmeldformulier hebben wij de volgende gegevens nodig voordat een kind op de wachtlijst kan worden geplaatst:

·        Een gewaarmerkte kopie van de testuitslagen van het intelligentieonderzoek (zie voorwaarden intelligentieonderzoek) of een bevestiging van de testpersoon of orthopedagogisch bureau dat het onderzoek binnen een maand na dato zal plaatsvinden.

·      Relevante aanvullende informatie over uw kind. Te denken valt aan alle verslagen die zijn gemaakt n.a.v. contacten met externe deskundigen zoals Bureau Jeugdzorg, ProPersona of Jeugd GGZ, kinderarts etc.

 

Voorwaarden intelligentieonderzoek

·        Het intelligentieonderzoek is uitgevoerd door een erkend orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog.

·        De uitslag van het onderzoek is minder dan twee jaar geleden opgemaakt.

·        De intelligentietest WISC-III, SON-R of Rakit-2 is afgenomen.

·        De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van de ouders. Wij adviseren u om bij uw verzekeraar te informeren of een eventuele vergoeding mogelijk is.

 

Belangrijke opmerkingen:

·        Als datum van aanmelden geldt de datum waarop het aanmeldformulier en een kopie van het onderzoeksverslag is binnengekomen op het eerdergenoemde adres.

·        De volgorde van plaatsing op de aanmeldlijst wordt hierdoor bepaald.

·        U ontvangt uiterlijk binnen twee weken een bevestiging per e-mail van ontvangst van het aanmeldformulier en van plaatsing op de aanmeldlijst.

·        Aanmelding geeft geen garantie op plaatsing; de toelatingscommissie beslist op grond van de hieronder genoemde criteria over de plaatsing van de leerlingen.

·        Aangemelde kinderen voor de groepen 1 t/m 3 komen nog niet voor een plaatsing in aanmerking.

·        Bij kinderen met aanvullende speciale zorgbehoeften wordt de afweging gemaakt of we passend onderwijs kunnen bieden binnen de bestaande groepen.

·        De intakecommissie beslist op grond van de beschikbare gegevens over toelating of afwijzing

 

Voorrang op aanmeldlijst

Voor het aantal beschikbare plaatsen op onze Leonardoafdeling geldt dat kinderen uit Nijmegen-Centrum, Nijmegen-Oost, Nijmegen-Midden, Nijmegen-West, Dukenburg en Lindenholt voorrang krijgen op de aanmeldlijst. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, ontstaat er ruimte voor kinderen van buiten de genoemde stadsdelen/wijken.

 

AANNAME

 

Toelatingscommissie

De toelatingscommissie bestaat uit de volgende personen:

·        Coördinator Leonardo de Hazesprong

·        Directeur de Hazesprong

·        Intern begeleider de Hazesprong

 

Voorwaarden voor toelating:

·        De minimumnorm voor plaatsing op de Leonardo De Hazesprong is een vastgesteld IQ van 130 of hoger.

·        Er is vastgesteld dat het kind niet meer op zijn plek zit op het reguliere onderwijs en de verwachting is dat het Leonardo-onderwijs meerwaarde biedt voor de ontwikkeling van het kind.

 

Voor de toelating verzamelt de toelatingscommissie verdere gegevens via:

·       Een gesprek met de ouders

·       Een gesprek met de leerkracht en Intern Begeleider van de school van herkomst

·       LOVS-gegevens van de school van herkomst

·       Observatiegegevens van de school van herkomst

·       Eigen observatiegegevens van de Leonardocoördinator, waarbij we het kind observeren in de huidige groep

·       Gegevens verkregen van de Leonardoleerkrachten doordat het kind een dag(delen) meedraait binnen de Leonardoafdeling op de Hazesprong

·       Intern Begeleider de Hazesprong

·       Eventueel een gesprek met de testpersoon die het intelligentieonderzoek heeft afgenomen

 

Mochten deze gegevens leiden tot vragen over een specifieke begeleiding die het kind mogelijk nodig heeft, dan kan u gevraagd worden om een aanvullend persoonlijkheidsonderzoek te laten verrichten. Er wordt dan gekeken naar mogelijke sociaal-emotionele problemen die het werken in een Leonardogroep ernstig bemoeilijken. In incidentele gevallen kan dit leiden tot een afwijzing. De kosten van het aanvullende onderzoek zijn voor rekening van de ouders.

 

Gegevens als de leeftijdsopbouw van de groep, verdeling jongens en meisjes en het aantal kinderen met aanvullende speciale ondersteuningsbehoeften van invloed zijn op de definitieve plaatsing van uw kind.

 

De toelatingscommissie beslist op grond van de beschikbare gegevens over toelating of afwijzing.  Hierbij spelen verschillende individuele en groepsfactoren een rol. Deze afweging maken we, omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen in de groep tot hun recht kunnen komen. De samenstelling van de groep is hierin een belangrijke factor. De beslissing van de toelatingscommissie is definitief. Ouders ontvangen hierover bericht.  Na bericht over de toelating vindt inschrijving plaats op Leonardo de Hazesprong.  Het onderwijskundig rapport van uw kind wordt door de school van herkomst naar de Leonardoafdeling gestuurd.

 

Home| Contact| Powered by Easy Schoolę| Inloggen