Schoolteam

Directeur

De directeur is verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken op school. Zij is de onderwijskundig leider , maar ook verantwoordelijk voor de financiële en bouwkundige zaken de school aangaande. 

School Management Team

Het SMT (de directeur en de bouwcoördinatoren) hebben taken op het niveau van de verschillende bouwen in de school en taken op het gebied van de schoolorganisatie. Het SMT werkt aan de ontwikkeling van de school. 

 

Intern begeleider

De intern begeleider draagt zorg voor de ondersteuning van leerkrachten bij de hulp aan kinderen die een specifiek probleem hebben dat hun ontwikkeling remt of hindert. Daarnaast heeft de intern begeleider een coördinerende taak en een innoverende taak in het kader van ondersteuning en begeleiding. 

Bouwcoördinator

Per bouw (groep 1 t/m 4, 5 t/m 8 en Leonardo 3 t/m 8) is een bouwcoördinator belast met het leiding geven aan en uitvoeren van specifieke (onderwijs inhoudelijke) zaken binnen de bouw waarin ze werken. De Hazesprong heeft drie coördinatoren.
 

Coördinator Leonardogroepen

De Leonardocoördinator heeft de dagelijkse leiding van de Leonardoafdeling van de school. 
 

Groepsleerkracht

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn klas: de lesgebonden taken en niet lesgebonden taken. De leerkracht zorgt middels bij- en nascholing er voor dat zijn deskundigheid op peil blijft. Daarnaast heeft iedere groepsleerkracht nog een aantal groepsoverstijgende taken.
 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

De Hazesprong heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Alle groepen 3 t/m 8 krijgen één gymles per week van deze leerkracht. De vakleerkracht is verantwoordelijk voor de totale leerlijn bewegingsonderwijs.  
 

Remedial teacher

 Deze leerkracht helpt kinderen met specifieke leerproblemen, individueel of in groepjes. De remedial teacher werkt buiten de klas met deze kinderen. 
 

Coördinator meerbegaafden

Groepsleerkracht die zorg draagt voor begeleiding van de meerbegaafde kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de reguliere groepen. 
 

Gedragspecialist

Een groepsleerkracht die een speciale studie heeft gevolgd als gedragspecialist. De gedragspecialist ondersteunt leerkrachten die specifieke vragen hebben over de aanpak van individueel kind of het pedagogisch klimaat in de groep.
 

Rekenspecialist

Een groepsleerkracht die een speciale studie heeft gevolgd als rekenspecialist. De rekenspecialist adviseert het SMT over allerlei zaken die met het rekenonderwijs op de school te maken hebben. Daarnaast helpt de rekenspecialist de leerkrachten met reken vragen.
 

Conciërge

Op de Hazesprong werkt de conciërge die allerlei huishoudelijke taken verricht. Daarnaast is hij ook de klusjesman op school en verzorgt het kopieerwerk.
 

Administratief medewerker

De directie wordt ondersteunt door de administratief medewerker. De ondersteunende werkzaamheden zijn vooral gericht op het gebied van leerlingenadministratie.
 

ICT coördinator (Informatie en Communicatie Technologie)

De ICT-coördinator draagt zorg voor alles wat met de computers op onze school te maken heeft, zowel de technische kant als voor de onderwijsinhoudelijke kant.
 

Interne contactpersoon

Een leerkracht die als aanspreekpunt op het gebied van machtsmisbruik een taak in de school heeft. 

 

Schoolmaatschappelijk werker

Een maatschappelijk werkster van het NIM begeleidt ouders, kinderen en/of leerkrachten bij en vragen en problemen bij het opvoeden van kinderen in de thuissituatie en/of op school.

 

 

 

Home| Contact| Powered by Easy Schoolę| Inloggen